top of page
Om Drastrup og nærmeste omegn

Drastrup er et lille samfund, som man ikke lige kommer forbi, med mindre man har et ærinde eller skal til børnehaven Toftegården eller Assentoftskolen. Byen Drastrup omtales første gang i 1465.
Den gamle landevej mellem Randers og Grenå lå nord for byen. Og den nye landevej - A16, som kom i 1864, gik syd om byen. Fra omkring 1930 begyndte der at komme en del forretninger og virksomheder i T-krydset ved A16 og Ebeltoftvejen. støder til A16. Den gamle bykerne i Drastrup har stort set været friholdt for udbygning frem til omkring 2011, men er i dag stort set opslugt af Assentoft.

Navnet Drastrup (kommer af Dragstorp) viser, at byen sikkert hører til de ældste eller ældre byer. Byen er opstået på oldbyens udmark eller overdrev, dens torp, og stavelsen "Drag" kan godt henvise til det højdedrag, den ligger på.

Søg efter mere om Drastrup her i søgefeltet:

106 års skolehistorie

Herunder ligger en beretning om Drastrup Skole, der har været bragt i Sønderhald Egnsarkivs årskrift 1999. Beretningen kan læses her på siden eller printes ud på A4-sider.

Skolen
Mejeriet_Birkehøj.png

Den korte version af

Birkehøj Andelsmejeris histore

1886: Med lærer Karl Andersen ved Drastrup Skole i front tages initiativet til at få etableret et andelsmejeri
1887: Udarbejdes vedtægter, tegnes andelshavere, købes jord, optages byggelån og mejeriet bygges
1888: Nikolaj Boldsen, Floes vælges som bestyrelsesformand. Han virkede i 25 år
1888: Mejerist Alfred Jensen fra Årslev, ansættes som mejeribestyrer for en årsløn af 1.350 kr. Ansat i 29 år
1888: Den 21. august modtages den første mælk fra andelshaverne
1889: Nye medlemmer skal betale 2 kr. i indskud pr. ko + kørsel og blev senere forhøjet til 4 kr. pr. ko
1890: Opføres et ishus. Andelshaverne pålægges at levere isolering i form af hakkeIse eller tørvejord
1912: 10 andelshavere i Fløjstrup Kær udmelder sig, og går med i Fausing Mejeri
1917: Mejeriet købe 2 tdr. landjord, som grænsede op til mejeriets grund
1918: Købtes 500.000 stk. tørv fra bl.a. Moeskær Mose. Andelshaverne pålægges at køre dem til mejeriet
1929: Der bygges ny bestyrerbolig og den gamle indrettes til osteri, ostelager og kølerum
1932: Mejeriets smør indtog en førsteplads her i amtet og kunne derfor sælges smør til England til overpris
1935: Mejeriets pengeomsætning flyttes til Andelsbanken afdeling i Randers
1936: Der installeres badeværelse på mejeriet, hvor alle kan få bad om formiddagen á 50 øre pr. bad
1937: Ny overenskomst for medhjælpere, hvor en fuldt uddannet mejerist skal have 46 kr. om ugen
1938: Mejeriets største mælkemængde: 6,3 millioner kg
1942: Andelshaverne vedtager enstemmigt at bekæmpe kvæg-tuberkulosen
1947: Andelshaverne vedtager enstemmigt at iværksætte kastningsbekæmpelsen
1949: Der bygges nyt ostelager og nye syrningstanke installeres. Mejeri erklæres herefter for at være tip top
1962: Randers Amt anbefaler en fusion af 28 mejerier på Norddjursland, hvoraf ca. 10 skulle videreføres
1963: Birkehøj Andelsmejeri kan fejre 75 års jubilæum
1963: Der indledes et samarbejde med Dofo Ost for bedre at kunne afsætte overproduktion af ost
1967: Mejeriet sælges til Randers Andelsmejeri og samtlige andelshavere overgår hertil
1967: Randers Andelsmejeri sælger Birkehøj Andelsmejeri til termoglasfabrikken »RADO«

Mejeriet historie er mere detaljeret beskrevet i denne printvenlige PDF.

Birkehøj
1edae32808724a9c87348140f6e57b85.jpg

Drastrup Brugsforening 1900-1965

I 1900 begynder lærer Karl Andersen at arbejde for oprettelse af en Brugsforening i Drastrup. Huset, Skolevej 32 bliver købt med dette formål, og hans søster, Line Andersen, bliver antaget som uddeler. Den begyndte ret småt, men de mange udstykninger og opbyggelsen af de mange småbrug har hævet omsætningen betydelig. Efter at Line Andersen havde opgivet pladsen, blev Hansen antaget, derefter Petersen. Efter hans bortrejse bliver Jensen ansat en kort tid.  Efter ham Kjeldsen, som på grund af sygdom opgiver pladsen. 1922 bliver uddeler, Theodor Christensen antaget.

Kilde: Rasmus Mariager i bogen Essenbæk Sogns Historie, 1937.

 

Til Sønderhald Egnsarkiv er indleveret følgende materialer fra Drastrup Brugsforening:
Forhandlingsprotokoller 1900-1965
Emballagebog 1911-1963
Butikshovedbog 1912-1964
Kassebøger 1941-1957
Udsalgsbog 1960-1962
Regnskabsbog 1947-1964
Regnskaber, sammenhæftede 1901-1953
Skattekvitteringsbog og sparekassebog 1917-1926
Telegrammer ved Brugsens 50 års jubilæum i 1950

9cf7aad828bc402aa28058bd9ce0c92b.jpg
Drastrup Brugsforening Skolevej 32 i 200

Drastrup Brugs havde butik her på Skolevej 32 fra 1900 til 1964

Brugsen

Billeder fra Birkehøj Andelsmejeri

Galleri
Byens huse
I denne bog fra 1937 har Rasmus Mariager beskrevet alle gårde og huse i og omkring Drastrup.

Starter på side 91 og slutter på side 113. Med Ctrl+f kan man søge i teksten.
Essenbækbogen

Butikker og virksomheder syd for Drastrup by

Industri
Svends Dal
Ny vej

Drastrup Slaggebetonfabrik